ПРИЕМ ЗА 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА

СЛЕД 7-МИ КЛАС С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК:

От направление „Компютърни науки“:

 1. Приложно програмиране;
 2. Системно програмиране.

От направление „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“:

 1. Компютърна техника и технологии;
 2. Компютърни мрежи;
 3.  Микропроцесорна техника;
 4. Телекомуникационни системи.

Балообразуване: Утроеният брой точки от теста  по математика + точките от теста по български език и литература + оценките по математика и информационни технологии от свидетелството за 7ми клас.

След завършване на обучението си учениците получават свидетелство за професионална квалификация, с което им се присъжда трета степен на квалификация по следните професии:

 • „Приложен програмист“
 • „Системен програмист“
 • „Техник на компютърни системи“
 • „Техник на електронна техника“
 • „Техник по комуникационни системи”

Завършилите всички специалности имат предимство за прием във факултета по телекомуникации в Технически университет – София и Висше училище по телекомуникации и пощи, признаване на кредити в Нов Български Университет.

Гимназията предлага общообразователна и професионална подготовка във вискотехнологична учебна среда, с грижа към личностното, професионално израстване и реализация на учениците. Разполага с компютърни зали, лаборатории и работилници за професионалната подготовка. Учениците се подготвят от високо квалифицирани преподаватели и добри педагози, използващи иновативни образователни методи и подходи.

Училището работи по програми финансирани от Европейски съюз за мобилност на ученици и учители – Еразъм+, Министерство на образованието и науката, Европейски социален фонд. В гимназията има 32 активно работещи клубове за извънкласни дейности по интереси и за подпомагане на обучителни затруднения.

График на дейностите по прием за учебната 2019-2020г.